Uwaga! Przeglądasz portal jako gość. Dołącz do portalu lub zaloguj się aby korzystać z portalu w pełni.

Witaj w TradingDot. Jeżeli kontynuujesz przeglądanie i korzystanie z tej strony oznacza to, że akceptujesz regulamin portalu, politykę prywatności oraz ostrzeżenie o ryzyku. Przed akceptacją regulaminu dokładnie się z nim zapoznaj. Pamiętaj! Wchodząc na portal akceptujesz aktualny regulamin, dlatego jeżeli nie jesteś pewny czy nastąpiły jakieś zmiany koniecznie ponownie się z nim zapoznaj.

Regulamin

 1. Informacje ogólne

  1. Właścicielem portalu www.tradingdot.com jest InField Group sp. z o.o. z siedzibą ul. Lipńskiego, 30-349 Kraków, Polska.
  2. Właściciel portalu nie świadczy usług maklerskich, ani nie pośredniczy w otwieraniu transakcji, ani innych działaniach zarezerwowanych dla licencjonowanych podmiotów, takich jak domy maklerskie, brokerzy forex.
  3. InField Group sp. z o.o. jest brokerem wprowadzającym dla brokerów wymienionych oraz dostępnych na portalu www.tradingdot.com. Oznacza to, że właściciel portalu nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zdeponowane środki na rachunkach brokerów ani nie stanowi gwarancji wypłacalności dla domów maklerskich, brokerów.
  4. InField Group sp. z o.o. nie dysponuje żadnymi informacjami ani danymi podanymi bezpośrednio do domu maklerskiego, brokera dla którego InField Group sp. z o.o. jest brokerem wprowadzającym. Jedynymi danymi identyfikującymi danego klienta u poszczególnego brokera jest zadeklarowany na portalu numer rachunku handlowego.
  5. InField Group sp. z o.o. nie prowadzi ani nie jest odpowiedzialny za żadną strategię widoczną na liście strategii. InField Group sp. z o.o. nie dysponuje narzędziami do modyfikacji tych wyników, co oznacza, że wszystkie widoczne na portalu www.tradingdot.com statystyki pochodzą od domu maklerskiego, brokera, na którego rachunku prowadzona jest poszczególna strategia i udostępniane są za zgodą właściciela rachunku.
  6. Widoczne na portalu strategie prowadzone są przez użytkowników portalu oraz prezentują historyczne wyniki osiągane przez poszczególnych użytkowników. Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji osiągania podobnych wyników w przyszłości i stanowią tylko i wyłącznie walor edukacyjny.
  7. InField Group sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych użytkowników, którzy prowadzą swoje strategie na portalu www.tradingdot.com.
  8. Portal www.tradingdot.com stanowi platformę e-learningową polegającą na śledzeniu wybranych użytkowników, ich idei oraz transakcji i wyciągania na tej podstawie wniosków. InField Group sp. z o.o. nie dostarcza żadnych narzędzi do bezpośredniego kopiowania transakcji na własny rachunek, oznacza to, że sam użytkownik decyduje o tym jakie transakcje otwiera, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za ich efekt. Pomysły na handel ani udostępniane przez użytkowników transakcje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu odpowiednich ustaw i przepisów prawa.
  9. InField Group sp. z o.o. w żaden sposób, nie namawia do śledzenia konkretnych strategii. Użytkownik na podstawie prezentowanych danych sam musi stwierdzić czy dana strategia i jej historyczne rezultaty odpowiadają użytkownikowi pamiętając, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji osiągania w przyszłości podobnych rezultatów.
  10. Wszystkie opinie, a w tym pomysły, strategie oraz poszczególne transakcje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na portalu.
  11. Dane podane podczas rejestracji oraz w trakcie użytkowania portalu są wykorzystywane przez InField Group sp. z o.o. zgodnie z polityką prywatności.
  12. InField Group sp. z o.o. udostępnia dane użytkowników spółce InField Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipińskiego 17, która odpowiedzialna jest za działania marketingowe, obsługę klienta oraz administrację portalu. Dane użytkowników nie są udostępnione innym podmiotom, bez wyraźnej akceptacji użytkownika.
  13. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie wyników strategii prowadzonych w ramach portalu lub statystyk spowodowane błędami informatycznymi.
 2. Opłaty i prowizje

  1. InField Group sp. z o.o., ani InField Group Sp. z o.o., wykonująca działania na zlecenie InField Group sp. z o.o. nie pobierają bezpośrednich opłat od użytkowników za korzystanie portalu.
  2. InField Group sp. z o.o. oraz InField Group Sp. z o.o., działają w formie brokera wprowadzającego. Oznacza to, że broker, dom maklerski dla którego spółki pozostają w relacji brokera wprowadzającego oddaje część prowizji za dokonywane transakcje przez klientów brokera, którzy zadeklarowali swoje konto handlowe pod brokerem wprowadzającym InField Group sp. z o.o. lub InField Group Sp. z o.o. bądź otworzyli swój rachunek bezpośrednio przez odpowiedni link trackujący.
  3. InField Group sp. z o.o. przyznaje pełny dostęp do portalu tylko tym użytkownikom, którzy utrzymują stan swoich środków na rachunku handlowym będącym pod brokerem wprowadzającym InField Group sp. z o.o. lub InField Group Sp.z o.o. na nie mniejszym poziomie niż 500 USD, oraz w przeciągu ostatnich 30 dni wykonali obrót o wielkości przynajmniej 1 lota pod brokerem wprowadzającym InField Group sp. z o.o. lub InField Group Sp.z o.o.
  4. InField Group sp. z o.o. ma prawo do odmowy przyznania pełnego dostępu do portalu bez podania przyczyny bądź do usunięcia użytkownika.
  5. InField Group sp. z o.o. ma prawo do usunięcia użytkownika, jeżeli ten nie zachowuje przyjętych norm etycznych, poprzez chociażby niewłaściwe komentarze bądź publikowanie treści obraźliwych.
  6. Użytkownicy dzielący się strategiami na portalu www.tradingdot.com rozliczani są na podstawie podpisanej umowy w zakładce Rozliczenia.
  7. InField Group sp. z o.o. ma prawo do zawieszenia dostępu do portalu użytkownikom spełniającym warunki z paragrafu 2 punkt 3, jeżeli broker u którego prowadzone są rachunki zalega przynajmniej 5 dni roboczych z wypłatą należnej brokerowi wprowadzającemu prowizji.
 3. Postanowienia końcowe

  1. W każdej chwili regulamin, który zaakceptowałeś może ulec zmianie.
  2. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez użytkowników transakcje ani nie jest właścicielem platformy, na której można dokonywać transakcji. Oznacza to, że odpowiedzialność za prawidłowo wykonywane zlecenia spoczywa na domu maklerskim, brokerze z którym użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług maklerskich.
  3. InField Group sp. z o.o. będący właścicielem portalu www.tradingdot.com nie gwarantuje bezawaryjności działania portalu. Mając to na uwadze, użytkownik powinien poszukiwać na portalu wartości edukacyjnych, nie inwestycyjnych.
  4. InField Group sp. z o.o, zarejestrowana jest jako spółka z Wielkiej Brytanii, co oznacza, że wszystkie działania podjęte i prowadzone na portalu www.tradingdot.com prowadzone są zgodnie z prawem państwa, gdzie spółka ma siedzibę. Wszelkie spory, które nie da się rozstrzygnąć polubownie, a które wyniknęły z korzystania z portalu www.tradingdot.com rozwiązywane będą przez odpowiednie sądy w Wielkiej Brytanii.
 4. Postanowienia dla wersji beta portalu

  1. Obecna wersja serwisu www.tradingdot.com jest wersją beta, co oznacza, że jest to wersja serwisu przeznaczona do testów funkcjonalności.
  2. Użytkownicy wersji beta mogą korzystać z wszystkich funkcjonalności portalu, zgłaszać błędy oraz przesyłać sugestię dotyczące ulepszenia funkcjonowania serwisu używając odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie.
  3. Prace informatyczne na portalu w wersji beta mogą wymusić usunięcie bazy danych użytkowników i utratę wprowadzonych na portal przez użytkownika informacji, włącznie z ideami handlowymi, zapisanymi rachunkami handlowymi i strategiami.
  4. Serwis www.tradingdot.com w wersji beta nie gwarantuje prawidłowego działania żadnych z funkcjonalności portalu, co w szczególności dotyczy prawidłowego wyświetlania i/lub obliczania statystyk ze strategii oraz nie
  5. Serwis www.tradingdot.com w wersji beta dopuszcza możliwość uruchomienia testowych strategii uruchomionych na nierzeczywistych kontach handlowych (rachunkach typu demo) z odpowiednim dopiskiem „BETA” na końcu nazwy strategii oraz w opisie w celu prowadzenia testów funkcjonalności.
  6. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe na skutek używania wersji beta serwisu www.tradingdot.com. Użytkownik korzysta z wersji beta wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty finansowe, którymi obraca się w celu uzyskania zysku z różnic cenowych. Transakcje na kontraktach CFD wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestora. W rezultacie kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, gdyż można na nich stracić cały swój zainwestowany kapitał. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz wiążące się z nią ryzyko, biorąc pod uwagę swoje cele inwestycyjne oraz poziom doświadczenia. Wyniki historyczne kontraktów CFD nie są miarodajnym wskaźnikiem wyników w przyszłości. Większość kontraktów CFD nie ma ustalonego terminu wymagalności. Dlatego też płatności za pozycje na kontraktach CFD wypadają w dniu, w którym zdecydujesz się na zamknięcie wcześniej otwartej pozycji. W razie potrzeby należy zasięgnąć niezależnej porady. Wszelkie strategie oraz idee w portalu są opiniami użytkowników. Historyczne rezultaty ze strategii w portalu nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.TradingDot © 2018